تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : تاسیسات ,

 مبحث 1 : تعاریف

http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html

مبحث 2 : نظامات اداری

http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html

مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html

مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان

http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html

مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی

http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html

مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان

http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html

مبحث 7 : پی و پی سازی

http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html

مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی

http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html

مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html

مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html

مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها

http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html

مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html

مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html

مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html

مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی

http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html

مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی

http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html

مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html

مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا

http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html

مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی

http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html

مبحث 20 : علائم و تابلوها

http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html

لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی: 

مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950
مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763
مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774
مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966
مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934
مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774
مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684
مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950
مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496
مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737
مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030
مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699
مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041
مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114
مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918

مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668
مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409
مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394
مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426

دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20 )

مبحث اول............................................................................... تعاریف

مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری

مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق

مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی

مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی

مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

 مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها

مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا

مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی

مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی، تعویض هواوتهویه مطبوع

مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی

مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی

مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها
برچسب ها : مبحث 1 : تعاریف http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html مبحث 2 : نظامات اداری http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html مبحث 7 : پی و پی سازی http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html مبحث 14 : تاسیسات گرمایی , تعویض هوا و تهویه مطبوع http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html مبحث 20 : علائم و تابلوها http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی: مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950 مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763 مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774 مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966 مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934 مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774 مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684 مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950 مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496 مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737 مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030 مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699 مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041 مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114 مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918 مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668 مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409 مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394 مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426 دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20 ) مبحث اول............................................................................... تعاریف مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی , تعویض هواوتهویه مطبوع مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها ,