تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
در این مثال فرآیند کشش عمیق ورق به صورت شبه استا تیک در یک مرحله توضیح داده شده است . مدل این مسئله شامل یک ورق که عمل تغییر شکل درآن صورت می گیرد، یک پانچ و یک قالب( که به عنوان سطح صلب در نظر گرفته می شوند) می باشد که در شکل 1 نشان داده شده است.
از آنجایی که مدل این فرآیند به صورت متقارن محوری می باشد ، می توان از المان پوسته ای (shell element) به صورت متقارن استفاده کرد. در صورتی که از مدل متقارن صفحه ای استفاده شود، نمی توان اثر چین خوردگیا در مواقعی که تنش فشاری در جهت جانبی اهمیت دارد را بررسی کنیم.
برچسب ها : فرآیند کشش عمیق ورق در Abaqus /Explicit ,